Gmina

Do publicznej wiadomości

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) podaje się do publicznej wiadomości Uchwała Nr  LV/407/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr  LV/407/2023

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2393) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

  1. W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy w sferze kultury, w tym efektywnego prowadzenia działalności przez bibliotekę gminną i inne instytucje kultury oraz upraszczania struktur zarządzania gminnymi instytucjami kultury i sprawniejszej organizacji pracy, zamierza się z dniem 1 lipca 2024 r. dokonać połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie.
  2. W wyniku połączenia powstanie gminna instytucja kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Dom Kultury w Sobolewie.

§2

Połączenie, o którym mowa w § 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie.

§3

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

  1. Krajowej Radzie Bibliotecznej;
  2. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

§4

Zobowiązuje się Wójta Gminy Sobolew, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3, do wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§5

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sobolew, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sobolew  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sobolewie.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zamiar utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Sobolewie jest wynikiem dążenia do efektywniejszego wykonywania zadań Gminy Sobolew w sferze kultury, m.in. przez uproszczenie struktur zarządzania oraz sprawniejszą organizację pracy – mając na względzie potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194) organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji funkcjonujących w różnych formach organizacyjnych działalności kulturalnej.

Możliwość dokonania połączenia biblioteki wynika z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2393). W tym przypadku organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem (art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach). Dodatkowo przy połączeniu biblioteki na organizatorze ciąży obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i wojewódzkiej biblioteki publicznej, w tym przypadku Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie, oraz uzyskania zgody od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Połączenie samorządowych instytucji kultury zapewni skupienie i skoordynowanie działań w sferze kultury (tj. będą one wykonywane przez jeden podmiot) oraz zapewni sprawniejsze zarządzanie i podejmowanie działań zapewniających lepszą jakość usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Zapewni także wydajniejsze i elastyczniejsze zarządzanie pracownikami oraz racjonalizację wydatków pracowniczych, przy tych samych zasobach kadrowych. Dzięki połączeniu możliwa jest sprawniejsza organizacja zastępstw i kierowania pracowników do wykonywania w konkretnym momencie zadań i prac wymagających większego zaangażowania (np. przy organizowaniu imprez kulturalnych). Dodatkowo umożliwi zaplanowanie pracy rocznej, jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty operacyjne i możliwości dokładniejszego nadzoru, nad działalnością jednej instytucji kultury. Połączenie ww. instytucji kultury doprowadzi do powstania w gminie jednej prężnie działającej instytucji, co będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę Sobolew na szeroko rozumianą działalność kulturalną.

Celem połączenia obu instytucji kultury jest wzmocnienie potencjału samorządowej instytucji kultury, poszerzenia zakresu zadań, zróżnicowania i uatrakcyjnienia oferty dla mieszkańców, poprawa efektywności działań poprzez ich koordynację, zwiększenie możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację projektów z zakresu kultury, a także promowanie postaw patriotycznych i poszerzenie wiedzy historycznej.

Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez podlegające łączeniu instytucje i nie będzie miało wpływu na wykonywanie zadań określonych ustawą o bibliotekach, a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia nadzoru nad działalnością instytucji kultury.

W związku z powyższym konieczne i uzasadnione jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy w Sobolewie.

Uchwała nr LV/407/2023

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego