Gmina

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dla kogo?

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

 • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności oraz
 • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (do dnia 20 września br.)

Lista podmiotów wrażliwych:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu;
 • noclegownie albo ogrzewalnie;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • rodzinne domy pomocy;
 • centra integracji społecznej;
 • kluby integracji społecznej;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wrażliwych podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wzór wniosku stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1976).

Do wniosku należy dołączyć:

 • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
 • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku

Jak wyliczyć wysokość dodatku?

Podmiot wrażliwy sam wylicza wysokość dodatku zgodnie ze wzorem:

D = (Zk – Skp) x 0,4

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP
 • w Urzędzie Gminy w Sobolewie, pokój nr 24

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, organ wypłacający zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku

Pliki do pobrania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego