Gmina

Dodatek węglowy

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. w GOPS w Sobolewie ul. Rynek 1

Wzór wniosku można pobrać tutaj lub otrzymać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka.

Wnioski można składać w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną. Dokument złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wnioski przesłane na zwykły adres email pozostawia się bez rozpatrzenia (art.63 § 1 KPA).

Wypłata dodatku w kwocie 3 000 zł na gospodarstwo domowe nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia prawidłowego wypełnionego wniosku. Świadczenie przysługuje gdy głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie grzewcze zużywające paliwo stałe tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Każdy wniosek będzie weryfikowany w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub możliwa do odbioru w GOPS. Nie odebranie w/w informacji nie wstrzyma wypłaty dodatku.

Odmowa przyznania dodatku lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA.

Załączniki:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
  2. Klauzula RODO

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego