Gmina

„Dostępna Gmina Sobolew”

Gmina Sobolew realizuje przedsięwzięcie grantowe pt.: „Dostępna Gmina Sobolew”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W ramach projektu w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie podjęte zostaną działania w zakresie dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno – informacyjnej.

Dzięki pozyskanym środkom w siedzibie Urzędu Gminy pojawią się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w zakresie architektonicznym m.in. kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami, krzesło ewakuacyjne, oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. W zakresie dostępności komunikacyjno – informacyjnej zakupione zostaną: urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego, usługa tłumacza języka migowego on-line, pętle indukcyjne. Wdrożymy oprogramowanie wspomagające nawigowanie z dźwiękowym systemem naprowadzającym. Pojawią się również tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem w alfabecie Braille’a i kodem QR, oznaczenia za pomocą piktogramów, ramki do podpisów. Przygotujemy i zamieścimy na stronie internetowej informację o zakresie działania jednostki w postaci filmu w polskim języku migowym wraz z napisami.

Przedsięwzięcie, na które otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 99 855,00 złotych, realizowane jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego