Dostępność

Informacja o działalności Urzędu Gminy Sobolew

Urząd Gminy w Sobolewie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8 do 16, w okresie wakacyjnym godziny pracy mogą ulegać zmianie. Siedziba urzędu znajduje się przy ulicy Rynek 1 w miejscowości Sobolew.

Urząd Gminy Sobolew jest jednostką organizacyjną Gminy Sobolew i urzędem administracji samorządowej. Działa na rzecz rozwoju Gminy Sobolew oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym, oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi wójt.

Urząd Gminy Sobolew zajmuje się:

 • Planowaniem i realizowaniem budżetu Gminy Sobolew
 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisem na listę wyborców,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in.: dokonywanie wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dofinansowaniem kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników,
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielanie ślubów cywilnych, wydawanie aktów zgonu, urodzenia, małżeństwa, rejestracja dziecka,
 • planowaniem przestrzennym, wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy, sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawaniem wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: podziały działki, numeracja porządkowa, wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych, których stawki ustalane są przez Radę Gminy, m.in. naliczanie i egzekwowanie podatku: od nieruchomości, leśnego, rolnego, od środków transportu,
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in.: planuje gospodarkę odpadową w tym organizuje odbiór odpadów komunalnych, dostawa wody, odbiór ścieków, opieka nad zwierzętami, ochrona jakości powietrza, usuwanie drzew i krzewów, wydawanie decyzji środowiskowych, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji odpadowych,
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: budowy i utrzymania dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, małej architektury, budowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • sprawami z zakresu oświaty: prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli,
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych  na lokalne inwestycje oraz przygotowywania i wdrażaniem strategii gminnych i innych programów służących rozwojowi gminy,
 • zarzadzaniem mieniem komunalnym gminy,
 • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżące informowanie mieszkańców o sprawach gminy, organizacja wydarzeń i uroczystości, organizacji konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • obsługą rady gminy  w tym organizuje sesje Rady Gminy w Sobolewie i udostępnia transmisje z sesji, organizuje wybory Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, referenda, a także wybory do Rady Gminy Sobolew, Rady Powiatu Garwolińskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Struktura Gminy Sobolew.

Organami gminy są rada gminy oraz wójt.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Uchwalanie statutu gminy należą do wyłącznej właściwości rady. Rada Gminy ustanawia akty prawa miejscowego w formie uchwał.

Funkcję organu wykonawczego pełni Wójt. Kieruje on bieżącymi sprawami gminy, reprezentuje ją na zewnątrz. Korzysta z pomocy urzędu gminy, który jest wyspecjalizowanym aparatem administracyjnym. Decyzje podejmowane przez urząd gminy są wydawane jedynie w imieniu i z upoważnienia wójta.

W strukturze organów gminy, ważne miejsce zajmują sekretarz i skarbnik gminy. Sekretarz odgrywa ważną rolę w działalności samorządu, a skarbnik w polityce finansowej gminy.

Gmina wykonuje swoje zadania poprzez urząd gminy, a także gminne jednostki organizacyjne.

Kontakt z Urzędem Gminy w Sobolewie

W ten sposób możesz skontaktować się z urzędem:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew,
 • przynieść pismo i inne dokumenty do Urzędu Gminy w Sobolewie,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP, adres skrzynki urzędu: /ugsobolew/SkrytkaESP

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: sobolew@sobolew.pl
 • zadzwonić pod numer telefonu 25 68 25 023
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu
 • osoby głuche i słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego,
 • w urzędzie są zainstalowane urządzenia TOTUPOINT przekazujące informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń w urzędzie,
 • w Urzędzie Gminy Sobolew jest pętla indukcyjna.
 • przy Urzędzie jest bezpłatny, ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego