Działalność gospodarcza

Informacje dotyczące działalności gospodarczej.

I. Kto może zostać przedsiębiorcą:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r.

II. Terminy:

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Uwaga! Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych.

III. Gdzie można zarejestrować jednoosobową firmę (wpis do CEIDG)

Zainteresowani mogą założyć działalność gospodarczą (zmienić dane firmy, zawiesić, wznowić lub zamknąć) przy ul. Rynek 1, na II piętrze, pok. 31  w godzinach 8-16.00.

Pracownik Referatu organizacyjno-administracyjnego udzieli pełnego wsparcia w zakresie wypełnienia wniosku do CEIDG.

Firmę w CEIDG można również zarejestrować online za pośrednictwem strony biznes.gov.pl.

IV. Kiedy mogę prowadzić działalność nierejestrową?

Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie prowadziłeś działalności gospodarczej i miesięcznie nie osiągniesz przychodu należnego wyższego niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. jest to 1505 zł), to możesz wykonywać działalność bez wpisu do CEIDG.

Nie musisz uzyskiwać numeru NIP i REGON ani prowadzić skomplikowanej rachunkowości. Pomijasz również rejestrację w ZUS, więc nie opłacasz comiesięcznych składek.

Nie możesz natomiast wykonywać działalności nierejestrowej w tych obszarach, w których wymagana jest koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej ani jako wspólnik spółki cywilnej.

Przekroczenie miesięcznego przychodu 1505 zł spowoduje, że działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą i masz 7 dni na złożenie wniosku o wpis do CEIDG.

V. Jaki adres powinienem podać do CEIDG prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą?

Jako przedsiębiorca podlegający rejestracji w CEIDG musisz podać do rejestru adres do doręczeń oraz jeśli posiadasz, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
Jeśli oprócz głównego miejsca prowadzenia działalności, twoja firma ma także dodatkowe stałe miejsca, w których działa, podaj je również do CEIDG.

Jako przedsiębiorca musisz posiadać tytuł prawny do wskazywanych w CEIDG nieruchomości.
Tytułem prawnym do nieruchomości może być prawo do władania (akt własności) bądź korzystania z nieruchomości/lokalu (umowa użyczenia, najmu, dzierżawy).

VI. W jakim terminie należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu?

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w zakresie danych ewidencyjnych w terminie 7 dni od dnia zmiany danych powstałą po dniu jego dokonania. Dla danych informacyjnych, które obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, zrezygnowano z terminu 7 dni na dokonanie zmian we wpisie

VII. Czy za wpis, zmianę istniejącego już wpisu, zawieszenie lub wznowienie oraz wykreślenie wpisu z CEIDG trzeba płacić?

Wszystkie czynności ewidencyjne (czyli wpis, zmiana istniejącego już wpisu, zawieszenie lub wznowienie oraz wykreślenie wpisu) przeprowadzane na wniosku CEIDG-1, są wolne od opłat.

VIII. Czy możliwym jest zarejestrowanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej spółki cywilnej?

Nie.

Od 1 stycznia 2001 r. spółka cywilna utraciła osobowość prawną i jest tylko umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcami. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Każdy ze wspólników dokonuje wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następnie w Urzędzie Statystycznym przedsiębiorcy składają wniosek RG-SC oraz RG-OP oraz we właściwym Urzędzie Skarbowym wniosek NIP-2.

IX. Czy za aktualne zaświadczenie z CEIDG dotyczące własnej działalności gospodarczej muszę uiścić opłatę i w jakiej wysokości?

Nie.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art.  5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zgodnie z art. 46 ust. 1 wymienionej ustawy mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG www.biznes.gov.pl.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

X. Czy cudzoziemiec pochodzący z Unii Europejskiej może zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG?

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

XI. Jestem obywatelem państwa, które nie należy do Unii Europejskiej. Jakie dokumenty, uprawniają mnie do założenia firmy w CEIDG?

Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, który chce założyć jednoosobową firmę w CEIDG musi posiadać jeden z poniższych tytułów pobytowych tj. np.:

1.zezwolenie na pobyt stały

2.zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu prowadzenia badań naukowych lub udzielone w związku z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce lub w związku z kształceniem się na studiach
 • status uchodźcy
 • ochronę uzupełniającą
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • ochronę czasową w Polsce
 • ważną Kartę Polaka
 • wizę Poland Business Harbour.

XII. Chciałbym zawiesić działalność gospodarczą, jestem opodatkowany kartą podatkową. Czy nie utracę jej z powodu zawieszenia?

Jeśli chcesz zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą – złóż wniosek do CEIDG. Informacja o zawieszeniu trafi automatycznie do właściwego urzędu skarbowego oraz do zakładu ubezpieczeń społecznych. Możesz zawiesić działalność na czas nieokreślony albo określony, jednak nie krótszy niż 30 dni (wyjątkiem jest zawieszenie działalności na luty). Nie wpływa to na utratę karty podatkowej.

XIII. Jestem opodatkowany kartą podatkową. Czy mogę zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności na okres krótszy niż 30 dni?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz podatek w formie karty podatkowej, możesz złożyć w Urzędzie Skarbowym pisemne zawiadomienie o przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej trwającej co najmniej 10 dni. Nie zapłacisz podatku z tytułu karty podatkowej za okres trwania tej przerwy, natomiast takie zgłoszenie nie przerywa naliczania opłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

XIV. Od kiedy trwa zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej?

Zgodnie z nowymi przepisami, masz prawo bezterminowo zawiesić firmę zarejestrowaną w CEIDG (minimalny okres wciąż wynosi 30 dni). Nie będzie już obowiązywać „automatyczne” wykreślenie z CEIDG przedsiębiorców, którzy przekroczyli dopuszczalny wcześniej okres 24 miesięcy zawieszenia. Wznowienie działalności odbywać się będzie tylko na Twój wniosek. Możesz go złożyć w każdym momencie zawieszenia.

Możesz w każdym momencie zawieszenia złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Termin wznowienia możesz podać od razu przy składaniu wniosku o zawieszenie. Po tym terminie (czyli wskazanej przez Ciebie dacie wznowienia), automatycznie dopisana zostanie do Twojego wpisu informacja o wznowieniu działalności (automatyczne wznowienie). Nie musisz więc składać odrębnego wniosku o wznowienie działalności.

Nie musisz (jak do tej pory) zgłaszać zawieszenia/wznowienia firmy przed faktem. Teraz możesz to zrobić później (nawet z datą wsteczną), ale informacja, którą zgłaszasz do CEIDG powinna zawierać dane zgodne z faktycznym stanem rzeczy.

XV. W jakim terminie należy składać wniosek CEIDG-1 o zaprzestanie działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek CEIDG-1 o likwidację wpisu najwcześniej w dniu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Może to zrobić w dowolnym terminie po dacie faktycznego zakończenia wykonywania działalności gospodarczej, informacje te jednak powinny odpowiadać stanowi faktycznemu.

XVI. Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1

a)OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport;

b) przez PEŁNOMOCNIKA;

  • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) – w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
  • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
  • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
  • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie.

c) WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.

d) przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-Dowodu.

Wszystkie sprawy związane z CEIDG, można zrealizować poprzez stronę www.biznes.gov.pl przy użyciu:

 • darmowego Profilu Zaufanego,
 • Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Profil Zaufany można szybko uzyskać przez Internet(otwiera się w nowej karcie), warunkiem jest korzystanie z bankowości elektronicznej.

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego należy założyć konto(otwiera się w nowej karcie), aktywując je klikając w link, który zostanie wysłany na adres mailowy oraz zalogować się(otwiera się w nowej karcie).

Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić i podpisać (przycisk „podpisz i wyślij wniosek”). Dowodem złożenia wniosku będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, który przyjdzie e-mailem.

 1. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem akceptowanym przez system CEIDG i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 2. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 3. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej, w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania wniosku (dla obywateli Unii Europejskiej), lub w ciągu 30 dni od podpisania wniosku (dla osób spoza Unii). Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować za pośrednictwem biznes.gov.pl.
 4. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku – numery się nie zmienią).
 5. Zgłoszenie się do ubezpieczania:

a) składając odpowiedni formularz / formularze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz biznes.gov.pl

b) załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz biznes.gov.pl).

 1. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT – formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US oraz biznes.gov.pl).

XVII. Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;

 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS (dotyczy osób posiadających już nr NIP).

Więcej informacji na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki:

 1. Druk wniosku CEIDG
 2. Druk pełnomocnictwa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego