Gmina

INFORMACJA DOTYCZĄCA CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) – DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH CIEPŁA

Wójt Gminy Sobolew przypomina o obowiązku właścicieli budynków wynikającym
z nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) dotyczącym składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 r. w celu usprawnienia walki o czyste powietrze w Polsce. Baza służy gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i dotyczy każdego rodzaju ogrzewania. Deklaracje można składać przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego lub złożyć w formie papierowej w  Urzędzie Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 24 i nr 30. Odpowiedni druk można znaleźć w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce
„Do pobrania”. Na złożenie deklaracji w  przypadku budynków już istniejących każdy zobowiązany ma czas do 30 czerwca 2022r. Jeśli budynki są jeszcze na etapie budowy,
to po jej zakończeniu, termin ten wynosi tylko 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Obowiązek dotyczy wszystkich budynków, w których zainstalowane jest źródło ciepła, zarówno mieszkalnych (deklaracja A) jak również: gospodarczych, usługowych, przemysłowych, czy budynków użyteczności publicznej (deklaracja B). Niezłożenie deklaracji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, zgodnie z art. 27h wspomnianej ustawy: „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny”.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego