Gmina

Informacja o PSZOK

INFORMACJA

Uprzejmie informuję Mieszkańców, że na terenie Gminy Sobolew działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany  przy ul. Żytniej 18 , w Sobolewie (teren oczyszczalni ścieków).

Ponadto informuję, iż PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Sobolew  po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – brak opłaty należności za ostatni kwartał powoduje odmowę przyjęcia odpadów do PSZOK.

1.Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, nie mogą być zmieszane.

2. PSZOK przyjmuje odpady w wyznaczone dni:

czwartek 27 stycznia 2022 r. – od godziny 8.00 do godziny 16.00,

piątek 28 stycznia 2022 r. – od godziny 8.00 do godziny 16.00,

3. Do PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady (z nieruchomości, które nie zgłosiły kompostownika)
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 200 kg rocznie z gospodarstwa,
 • opony do czterech osób zamieszkujących nieruchomość – 4 szt., powyżej czterech osób zamieszkujących nieruchomość – 8 szt.,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg rocznie z gospodarstwa, gruz czysty np.: cegła, pustak, beton itp. bez zanieczyszczeń azbestu, ceramiki, pianki, plastiku i drewnianych elementów itp. z remontów wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę a także na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. , poz. 1333),
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
 • odzież i inne tekstylia,
 • popiół.
 1. Odpady należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i przeładować do pojemnika wskazanego przez pracownika obsługującego Punkt.
 2. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian zanieczyszczony (klejem, zaprawą murarską, ziemią itp.),materiały zawierające azbest, itp. oraz zmieszane odpady komunalne, części samochodowe, odpady w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności, odpady rolnicze.
 3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie wyszczególnionym w pkt 3.

Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Urzędu Gminy Sobolew pod nr tel. 0256825023 wew. 39.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego