Gmina

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU URZĘDU W DNIU 2 MAJA 2024 R.

Wójt Gminy Sobolew informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 14 z dnia 28 marca 2024 r. oraz Zarządzeniem nr 3/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobolewie z  dnia 28 marca 2024 r. w dniu 02 maja 2024 r. Urząd Gminy Sobolew, filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gończycach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie będą zamknięte.

Zarządzenie nr 14

Wójta Gminy Sobolew

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy w Sobolewie  oraz filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gończycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2024 r.

Na podstawie w związku z art. 14 i art.129 §1, art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 1465)

zarządzam, co następuje:

§1.

Ustalam dla pracowników Urzędu Gminy w Sobolewie oraz filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Gończycach dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym styczeń 2024 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia  w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.

§2.

Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny – przypadający w sobotę tj. 06 stycznia 2024 nastąpi w dniu pracy przypadającym w dniu 02 maja 2024 r. (czwartek)

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego