Informacje ogólne

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY/ GASTRONOMIA ORAZ JEDNORAZOWYCH  NA TERENIE GMINY SOBOLEW

Informacje podstawowe

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres min 2 lat w placówkach handlu detalicznego oraz min 4 lat w placówkach gastronomicznych .
 2. Możliwa jest odmowa wydania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej z powodu: braku limitu lub niezgodnego z przepisami usytuowania punktu sprzedaży.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który powinien zawierać:
  • oznaczenie rodzaju zezwolenia;
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • przedmiot działalności gospodarczej;
  • adres punktu sprzedaży;
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
  • podpis przedsiębiorcy (-ców).
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ksero);
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży i podawania będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (ksero).
  • Mapę z lokalizacją punktu sprzedaży
  • Wypis z CEIDG

Czas realizacji

do 30 dni

Uwaga!
Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.

Opłaty

 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie sprzedaży alkoholu w danym punkcie, za rok kalendarzowy wynosi:
  • 525 zł (piwo)
  • 525 zł (wino)
  • 2100 zł (wódka)
 2. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim wynosi odpowiednio:
  • dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł;
  • dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł;
  • dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł.
 3. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer:  70 9217 0001 0010 6470 2000 0010

  Uwaga!

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 2. Opłaty powinny być wnoszona na wskazany wyżej rachunek w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).
 3. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
 4. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Sobolew

Ul. Rynek 1

08-460 Sobolew

Pokój 31 II piętro

Referat organizacyjno-administracyjny

Tel. 25-682-50-23 wew.46

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach .

Podstawa prawna

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U.  z 2022 r. poz.2000)
 • Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r.
 • Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r.

Ilość maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sobolew wg Uchwały Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. Nr XLII/306/2018

LpRodzaj alkoholuGastronomia

w miejscu sprzedaży

handel detaliczny/poza punktem sprzedaży
1do 4,5% oraz piwo530
2od 4,5% do 18 % z wyj piwa520
3pow. 18%520

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew z dnia 21 września 2018 r Nr XLII/307/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Sobolew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

– nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 80 m od: żłobka, przedszkoli, szkół, internatu, placówek oświatowo- wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, cmentarzy.

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Masz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i dodatkowo chcesz sprzedawać alkohol podczas festynu albo pikniku? Potrzebujesz jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie

Zrealizuj usługę online.  Potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż konkretnego rodzaj alkoholu, to możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż tego samego rodzaju alkoholu podczas imprezy czy pikniku.

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Jednorazowe zezwolenie mogą uzyskać również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży.

Początek formularza

Dół formularza

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek należy złożyć do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o wydanie zezwolenia.

 

Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Dowód wniesienia opłaty
 3. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to dostaniesz zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

 1. Dostaniesz jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i zapłaciłeś za zezwolenie, to urząd wyda ci zezwolenie. Zezwolenie jest ważne do 2 dni.

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Ile zapłacisz

Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:

 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
 • 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

Opłatę wpłać na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Brak konieczności uzyskania opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu nie wymaga opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, potrzebnej do zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach.

Urząd cofnie ci zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, jeżeli:

 • będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (na przykład gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu)
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego