Informacje ogólne

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ ALKOHOLOWYCH POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY/ GASTRONOMIA ORAZ JEDNORAZOWYCH  NA TERENIE GMINY SOBOLEW

Informacje podstawowe

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres min 2 lat w placówkach handlu detalicznego oraz min 4 lat w placówkach gastronomicznych .
 2. Możliwa jest odmowa wydania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej z powodu: braku limitu lub niezgodnego z przepisami usytuowania punktu sprzedaży.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który powinien zawierać:
  • oznaczenie rodzaju zezwolenia;
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • przedmiot działalności gospodarczej;
  • adres punktu sprzedaży;
  • adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);
  • podpis przedsiębiorcy (-ców).
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ksero);
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży i podawania będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (ksero).
  • Mapę z lokalizacją punktu sprzedaży
  • Wypis z CEIDG

Czas realizacji

do 30 dni

Uwaga!
Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie, powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 4 tygodni przed upływem terminu ważności posiadanych aktualnie zezwoleń.

Opłaty

 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie sprzedaży alkoholu w danym punkcie, za rok kalendarzowy wynosi:
  • 525 zł (piwo)
  • 525 zł (wino)
  • 2100 zł (wódka)
 2. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim wynosi odpowiednio:
  • dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł;
  • dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł;
  • dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł.
 3. Opłat dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer:  70 9217 0001 0010 6470 2000 0010

  Uwaga!

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 2. Opłaty powinny być wnoszona na wskazany wyżej rachunek w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności płatności dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pełnym asortymencie dodatkowa opłata wynosi 945 zł).
 3. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
 4. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Sobolew

Ul. Rynek 1

08-460 Sobolew

Pokój 31 II piętro

Referat organizacyjno-administracyjny

Tel. 25-682-50-23 wew.46

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach .

Podstawa prawna

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U.  z 2022 r. poz.2000)
 • Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r.
 • Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r.

Ilość maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sobolew wg Uchwały Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 września 2018 r. Nr XLII/306/2018

LpRodzaj alkoholuGastronomia

w miejscu sprzedaży

handel detaliczny/poza punktem sprzedaży
1do 4,5% oraz piwo530
2od 4,5% do 18 % z wyj piwa520
3pow. 18%520

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sobolew z dnia 21 września 2018 r Nr XLII/307/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Sobolew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

– nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 80 m od: żłobka, przedszkoli, szkół, internatu, placówek oświatowo- wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego, cmentarzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego