Informacje ogólne

NIE WYTWARZAJMY TYLE ŚMIECI !

W dzisiejszych czasach wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, użycia energii i materiałów. Niesegregowane i niezagospodarowane śmieci, które każdy z nas wyrzuca każdego dnia, trafiają na wciąż powiększające się składowiska odpadów. Pamiętajmy jednak, że kosztami ich utrzymania jesteśmy przecież obciążani my wszyscy.

WEDŁUG STATYSTYK GUS, PRZECIĘTNY POLAK „PRODUKUJE” 320 KG ODPADÓW ROCZNIE!
Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczeniu powstawania odpadów – dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

Kilka prostych zasad jak zmniejszyć ilość śmieci:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu – torba wielokrotnego użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk, szczególnie że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa) – jeżeli to możliwe przygotowuj napoje w domu na bazie wody wodociągowej.
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.
 • Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku.
 • Naklej na skrzynce informację, że nie życzysz sobie ulotek.
 • Przeczytane czasopisma przekaż komuś, kto chętnie je przeczyta.
 • Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki, sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
 • Jeżeli to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru:
 • wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów,
 • zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej,
 • jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie,
 • tam, gdzie możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.
 • Jeżeli możesz wymień źródło ciepła na paliwo stałe na ogrzewanie sieciowe lub gazowe. W ten sposób wyeliminujesz zarówno odpady popiołu jak również ograniczysz emisję substancji szkodliwych do środowiska.

KOMPOSTOWANIE to jedna z najlepiej sprawdzonych METOD POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA ODPADÓW.

Kompostowanie pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska. W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sobolew dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika.


Nowy system gospodarki odpadami zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 r.

Firma wyłoniona przez Gminę Sobolew w wyniku przetargu, odbiera śmieci od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Sobolew w celu przekazania ich do zagospodarowania. Obecnie odpady z terenu naszej gminy odbiera firma ZGK w Adamowie Spółka z o. o. ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów. Opłata za tę usługę ponoszona jest na rzecz Gminy.

Nieruchomości zamieszkałe

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, nie od ilości oddawanych odpadów.

Składając deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec dokonuje samodzielnego obliczenia wysokości opłaty- jest ona zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i sposobu postępowania z bioodpadami (czy są kompostowane na nieruchomości czy też nie).

Wypełnioną i podpisaną deklarację właściciel nieruchomości powinien złożyć:

 • w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie,  ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,
 • przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Sobolewie,  ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Sobolew

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. sklepy, zakłady produkcyjne i usługowe, punkty gastronomiczne, szkoły itp. mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonym przez Wójta Gminy Sobolew. Nie ponoszą oni opłaty na rzecz Gminy.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przechowywania kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz potwierdzeń korzystania z jego usług i okazania ich do kontroli.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego