Kategoria: Urząd Marszałkowski

Komunikat na temat terminów opłat środowiskowych za 2023 rok

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania! Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za

Konsultacje

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok” Zarząd

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego