RDOŚ w Warszawie

Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dot. postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek- wilk

Ze względu na rosnący zasięg populacji wilka Canis lupus, przy jednoczesnej tendencji zabudowy

nowych terenów, wzmożonej obecności człowieka w lasach (rekreacja, sport) i łatwości

dokumentowania obecności zwierząt w naszym sąsiedztwie (np. przez telefony komórkowe), gatunek

ten z całą pewnością może być obecnie częściej widywany i rejestrowany. Taka sytuacja może budzić

niepokój mieszkańców, niemniej charakter zdarzeń z udziałem wilka (wg informacji, jakie docierają do

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie), nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub

bezpieczeństwa powszechnego.

Niebezpieczne sytuacje z udziałem wilka, tj. gdy wilki pojawiają się w bezpośredniej bliskości siedzib

ludzkich, na terenie województwa mazowieckiego mają charakter incydentalny. Przyczyną tego jest

niestety łatwo dostępna baza pokarmowa, głównie niezabezpieczone pojemniki na odpady

i kompostowniki. Dla bezpieczeństwa ludzi, ale też dla dobra wilków, niezmiernie ważne jest unikanie

działań, które zachęcają te drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowań lub uzależniają je od

pokarmu dostarczanego przez człowieka. W wielu przypadkach odpowiednie zabezpieczenie takich

miejsc ogranicza sytuacje konfliktowe, dlatego problemu nie należy bagatelizować, bo zjawisko

synantropizacji jest realnym zagrożeniem zarówno dla człowieka, jak również samych zwierząt.

Wszystkie niebezpieczne sytuacje wymagają wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej reakcji.

Wobec przypadków podchodzenia wilków w pobliże zabudowy ludzkiej zalecam skorzystanie

i rozpropagowanie wśród mieszkańców gminy „Procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych

człowiek-wilk” (stanowiącej załącznik do pisma), która może być pomocna przy ocenie sytuacji

i podjęciu właściwych działań.

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego