PIORIN

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Garwolinie

!!! K O M U N I K A T !!!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział
w Garwolinie informuje, iż z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej należy oczekiwać przywrócenia obowiązków posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosił 30 dni.     

W związku z powyższym przypominamy, iż osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie szkolenia potwierdzone aktualnym na czas wykonywania zabiegów zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji roślin lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

Ponadto na posiadaczach opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie sprawności opryskiwacza powinno być przeprowadzone przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu. Do czasu przeprowadzenia pierwszego badania sprawności technicznej opryskiwacza posiadacz jest obowiązany do przechowywania dowodów jego zakupu. W przypadkach kiedy opryskiwacz został poddany złomowaniu, został sprzedany lub
z innych powodów nie jest użytkowany w gospodarstwie, należy złożyć do WIORiN
w Warszawie, Oddział w Garwolinie ul. Jana Pawła II 10. (tel.: 514930265 lub 25/6821358) pisemne oświadczenie, w celu wykreślenia sprzętu z ewidencji.

Użytkownik profesjonalny jest zobligowany do prowadzenia i przechowywania przez
3 lata dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi również być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Niedopełnienie powyższego obowiązku podlega karze grzywny – art. 76 ustawy z dnia
8 marca 2013  r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097 z późn. zm.).

Aneta Syryt                                                                                                                                               Kierownik Oddziału w Garwolinie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego