Konsultacje programu


 

Sobolew, dnia 2 listopada 2023 r.

WYNIKI KONSULTACJI

Projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2024 r.”

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2024 r.”
 2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Termin przeprowadzenia konsultacji:10.2023 r. – 25.10.2023 r.
 4. Forma konsultacji: formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu https://sobolew.nowoczesnyurzad.pl z zakładki „współpraca z NGO”.
 5. Wyniki konsultacji: W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2024 r., wobec powyższego odstąpiono od sporządzenia zestawienia opinii i uwag wraz z uzasadnieniem.

(-) Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio


Ogłoszenie o konsultacjach 2023

Sobolew, dnia 26 września 2023 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Sobolew

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz na podstawie uchwały Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 11380),

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwaleniaRocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2024 r.”

Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2024 r.”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 05.10.2023 r. – 25.10.2023 r.

Forma konsultacji: formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu https://sobolew.nowoczesnyurzad.pl z zakładki „współpraca z NGO”.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Sobolew.

Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłaszania opinii i uwag do projektu na przygotowanym formularzu, w wyznaczonym terminie.

Uwagi lub opinie dotyczące projektu należy przedłożyć przesyłając formularz drogą elektroniczną na adres: mariola.kepka@sobolew.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew w pok. Nr 31.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Sobolew.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2024 r.”(Otworzy się w nowej zakładce)
 2. Formularz konsultacji

Sobolew, dnia 18 października 2022 r.

WYNIKI KONSULTACJI

Projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”
 2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Termin przeprowadzenia konsultacji:09.2022 r. – 14.10.2022 r.
 4. Forma konsultacji: formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu https://sobolew.nowoczesnyurzad.pl z zakładki „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.
 5. Wyniki konsultacji: W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r., wobec powyższego odstąpiono od sporządzenia zestawienia opinii i uwag wraz z uzasadnieniem.

(-) Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio


Ogłoszenie o konsultacjach 2022

Ogłoszenie

Wójta Gminy Sobolew

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 11380),

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”

Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 28.09.2022 r. – 14.10.2022 r.

Forma konsultacji: formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu https://sobolew.nowoczesnyurzad.pl z zakładki „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Sobolew.

Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłaszania opinii i uwag do projektu na przygotowanym formularzu, w wyznaczonym terminie.

Uwagi lub opinie dotyczące projektu należy przedłożyć przesyłając formularz drogą elektroniczną na adres: mariola.kepka@sobolew.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew w pok. Nr 31.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Załączniki:

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”
 2. Formularz konsultacji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego