ARiMR

Nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania  do wymiany pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu
o standardową stawkę jednostkową. Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 100 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej i wynosi 40 zł/m2.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz.208, 337 i 641) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie
w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

1) jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885);

3) jest pełnoletnia.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;

2) których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym

odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;

3) które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

KAŻDA ZAINTERESOWANA OSOBA MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK INDYWIDUALNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ AGENCJĘ NA PUE  W TERMINIE 15.12.2023-12.01.2024 r.!!!

 

PONIŻEJ LINK DO STRONY, GDZIE ZNAJĄDĄ PAŃSTWO WSZELKIE INFORMACJE:

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2023-15-grudzien-2023-r—12-styczen-2024-r

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego