Gmina

Ogłoszenie konsultacji

Ogłoszenie

Wójta Gminy Sobolew

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 11380),

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”

Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 28.09.2022 r. – 14.10.2022 r.

Forma konsultacji: formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu https://sobolew.nowoczesnyurzad.pl z zakładki „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Sobolew.

Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłaszania opinii i uwag do projektu na przygotowanym formularzu, w wyznaczonym terminie.

Uwagi lub opinie dotyczące projektu należy przedłożyć przesyłając formularz drogą elektroniczną na adres: mariola.kepka@sobolew.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew w pok. Nr 31.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Sobolew.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”

Załączniki:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego