Gmina

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Wójt Gminy Sobolew  ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Zarządzenie nr 33
Wójta Gminy Sobolew
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 63 ust. 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole z siedzibą pod adresem: Sokół 49, 08-460 Sobolew.
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sobolew.
§ 3
Wykonanie zarządzenie powierza się Zastępcy Wójta Gminy Sobolew.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Sobolew
/-/ Maciej Błachnio

Treść ogłoszenia o konkursie

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego