Urząd Marszałkowski

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszeń mogą dokonywać działające na terenie województwa mazowieckiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy).

Pisemne zgłoszenia powinny zawierać:

  1. dane podmiotu zgłaszającego: nazwę, adres oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
  2. dane kandydata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem w postaci opisu dotychczasowej pracy zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności;
  5. klauzulę informacyjną zaopatrzoną w podpisane oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z jej treścią.

Zgłoszenia kandydatów należy zgłaszać do 14 grudnia 2023 r. w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych” w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa albo pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wskazany powyżej. Dopuszcza się również przesłanie zgłoszenia (skan wypełnionego i podpisanego formularza) drogą elektroniczną na adres mailowy: zdrowie@mazovia.pl .

Szczegółowych informacji dotyczących Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Justyna Stopa, tel. (22) 59 79 946;
  • Paulina Mazurek, tel. (22) 59 79 944;
  • Iwona Fiks, tel. (22) 59 79 932.

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego