Gmina

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Sobolew, dnia 13.04.2022 r.

IG.6720.2.2021.MG

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku

 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z zm.) oraz uchwały Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 30, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. (25) 682 50 23 wew. 41, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sobolewie: http://bip.sobolew.pl/, https://www.sobolew.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Sobolew z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2022 r.:

  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew lub na adres urzędu,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: sobolew@sobolew.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2022 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sobolew@sobolew.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sobolew.

                                                                                                             Wójt Gminy Sobolew

(-) Maciej Błachnio

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, reprezentowana przez Wójta Gminy Sobolew (dane kontaktowe: tel. (25) 682-50-23, fax. (25) 683-27-36, email: sobolew@sobolew.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Sobolew danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.      

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego