Gmina

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW W SPRAWIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄDZENIE NR 39/2022

WÓJTA GMINY SOBOLEW

z dnia 19 maja 2022 r.

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gończycach

            Na podstawie art.. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Sporządza się ogłoszenie o sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości położonej w Gończycach stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sobolew od dnia 20 maja 2022 r. do dnia 01 lipca 2022 r.
  2. wyciąg z ogłoszenia w prasie o zasięgu powiatowym
  3. umieszczenie na stronie internetowej www.sobolew.pl i BIP
  4. umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gończyce

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Sobolew.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sobolew

(-) Maciej Błachnio

Zarządzenie pdf

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego