Gmina

Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew

Ogłoszenie Wójta Gminy Sobolew

z dnia 25 kwietnia 2023 roku

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030 r.

Wójt Gminy Sobolew działając na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XLIII/332/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030 oraz Uchwałą Nr XX/153/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2020r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sobolew, informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju GminySobolew na lata 2022-2030. Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami gminy Sobolew, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Sobolew organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii. Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 26-04-2023 r. do 1-06-2023r. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sobolew, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sobolew oraz w Urzędzie Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. 23 w godz. od 8 do 16. Przyjmowanie uwag do projektu strategii następuje z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
  2. pocztą na adres Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew (decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sobolew@sobolew.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Sobolew ePUAP: /ugsobolew/SkrytkaESP – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  4. ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 23.

Maciej Błachnio

Wójt Gminy Sobolew

Załączniki:

  1. Zarządzenie_w sprawie konsultacji_strategii
  2. Projekt strategii
  3. Formularz uwag

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego