Gmina

RAPORT O STANIE GMINY SOBOLEW ZA 2021R.

Szanowni Państwo,

zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Sobolew zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy w Sobolewie raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację prowadzonej polityki, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

RAPORT O STANIE GMINY – KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Osoby, które chciałyby zabrać głos,  składają  do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Termin sesji ustalono na dzień 4 lipca 2022 roku na godzinę 1400.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego