Regulamin monitoringu wizyjnego

ZARZĄDZENIE NR 50/2022

Wójta Gminy Sobolew

z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz na terenie gminy Sobolew.

na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 55 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy w Sobolewie mieszczącego się przy ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew oraz na terenie gminy Sobolew, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Sobolew.

§ 3

Pracowników Urzędu Gminy w Sobolewie zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

§ 4

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Sobolew nr 91/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Sobolewie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2022 Wójta Gminy w Sobolewie

z dnia 4 lipca 2022r.

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz na terenie gminy Sobolew

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego obejmującego teren wokół budynku Urzędu Gminy w Sobolewie mieszczącego się przy ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew oraz we wewnątrz budynku Urzędu Gminy, (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, pomieszczeń biurowych.
 3. Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Gminy Sobolew, reprezentowany przez Wójta gminy.

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Urzędzie jest:

 1. zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 2. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Urzędu,
 3. ochrony mienia Urzędu Gminy w Sobolewie,
 4. zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd Gminy w Sobolewie na szkodę.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowiska umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Urząd Gminy posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku Urzędu)
  oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku Urzędu Gminy oraz teren gminy Sobolew).
 3. Monitoring podlega nadzorowi przez Wójta Gminy Sobolew.
 4. Obsługę informatyczną systemu sprawuje podmiot aktualnie świadczący usługi informatyczne, na podstawie umowy oraz umowy powierzenia danych ma dostęp do:
 5. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer,
 6. urządzeń rejestrujących,
 7. zapisów z kamer.
  1. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Sobolewie, mieszczącego się przy ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew oraz w budynku Urzędu upoważnieni są:
 8. Wójt Gminy Sobolew
 9. Zastępca Wójta Gminy Sobolew,
 10. osoba wykonująca obsługę informatyczną w Urzędzie Gminy Sobolew.

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 90 dni, a następnie są automatycznie kasowane poprzez ich nadpisywanie podczas rejestracji bieżącego obrazu.
 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery oraz tablic informacyjnych przed wejściem do budynku Urzędu oraz w miejscu, w którym rozpoczyna się obszar monitorowany, który został opisany w Załączniku nr 3.
 2. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu w pomieszczeniach budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy w Sobolewie oraz
  na terenie wokół budynku Urzędu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Na tablicach ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sobolew oraz na stronie internetowej Gminy zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia:

KLAUZULA INFORMACYJNA

(monitoring wizyjny)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Sobolew reprezentowana przez Wójta (adres: Rynek 1, 08-460 Sobolew, telefon kontaktowy: 25 6825023; e-mail: sobolew@sobolew.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektr@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 1. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Urzędu Gminy Sobolew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

 1. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje na pisemny wniosek po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy lub w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Wójta Gminy Sobolew.
 2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
 3. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Wójta Gminy Sobolew z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 6. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Gminy Sobolew”, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 7. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz na terenie gminy Sobolew

Wykaz miejsc w których znajdują się kamery monitoringu:

 1. Pięć kamer na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Sobolewie,
 2. Jedna kamera na korytarzu na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy w Sobolewie,
 3. Jedna kamera na korytarzu na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy w Sobolewie.
 4. Cztery kamery na skrzyżowaniu ulic: Kolejowej, Kościuszki i Sądowej, które obejmują swoim zasięgiem rejon skrzyżowania w/w dróg oraz plac przy dworcu PKP.
 5. Jedna kamery na skrzyżowaniu ulicy Sądowej z ul. Maciejowicką.
 6. Jedna kamera w rejonie stadionu piłkarskiego w Sobolewie przy ul. Maciejowickiej.
 7. Jedna kamera przy ul. Lipowej, obejmująca swoim zasięgiem gminny plac zabaw.
 8. Jedna kamera przy ul. Kościuszki, obejmująca swoim zasięgiem ul. Kościuszki.
 9. Dwie kamery na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ul. Kościuszki, obejmująca swoim zasięgiem teren ulicy Kościuszki.

Rejestracji obrazu z monitoringu oraz przechowywania kopii danych dokonuje się wyłącznie w miejscach wskazanych przez Administratora.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

funkcjonowania obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz na terenie gminy Sobolew

Wzór oświadczenia

dotyczącego monitorowania

Ja, ____________________________ (imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu) wykonujący pracę na stanowisku ____________________________ (określić stanowisko) w Urzędzie Gminy Sobolew przyjmuję do wiadomości, że mój pracodawca  stosuje monitoring wizyjny, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić mojego pracodawcę na szkodę.

 _____________________________________________
 (imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)

Załącznik nr 3
do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz na terenie gminy Sobolew

OBSZAR MONITOROWANY

Administratorem danych osobowych jest  Urząd Gminy Sobolew -reprezentowany przez Wójta

(adres: Rynek 1, 08-460 Sobolew, telefon kontaktowy: 25 682 50 23; e-mail: sobolew@sobolew.pl).

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia na terenie Urzędu Gminy Sobolew.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 90 dni od dnia nagrania.

Pełną informację dotyczącą monitoringu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew oraz na stronie: https://sobolew.nowoczesnyurzad.pl/

Kontakt z inspektorem ochrony danych: inspektor@cbi24.pl

Załącznik nr 4
do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz na terenie gminy Sobolew

Wniosek o zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego

Imię i nazwisko lub nazwa organu

Adres:

nr tel., e-mail (dobrowolnie)

Wójt Gminy Sobolew
Rynek 1
08-460 Sobolew

Data, godzina i miejsce zdarzenia:

Krótki opis zdarzenia:

wizyjnego

Data i czytelny podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 5
do wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Sobolewie oraz na terenie gminy Sobolew

Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Sobolewie

Lp.Dane wnioskodawcyNumer sprawy Data złożenia wnioskuPrzedmiot wnioskuOsoba załatwiająca wniosekSposób załatwienia wnioskuPotwierdzenie odbioru nośnikaPodpis osoby składającej wniosek Podpis osoby

 

udostępniającej

nagranie

          
          
          
          
          
          
          
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego