Gmina

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030

Sobolew, dnia 21 lipca 2023 r.

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030

Zagadnienia:

 1. Przedmiot konsultacji społecznych
 2. Podmiot konsultacji społecznych
 3. Cel konsultacji społecznych
 4. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
 5. Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych
 1. Podstawa prawna

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr XLIII/332/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030 oraz Uchwały Nr XX/153/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2020r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sobolew oraz Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Sobolew z dnia 20.04.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030.

 1. Przedmiot konsultacji społecznych

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030.

 1. Podmiot konsultacji społecznych

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030 podlegał konsultacjom w szczególności:

 • z mieszkańcami gminy Sobolew,
 • z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Sobolew organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 • z sąsiednimi samorządami – Maciejowice, Łaskarzew, Górzno, Żelechów, Trojanów
 • ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Forum Powiatu Garwolińskiego”,
 • z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 1. Cel konsultacji społecznych

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie ww. interesariuszy z projektem Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż dokumentu.

 1. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystanie formy konsultacji

Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Sobolew w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sobolew  na lata 2022-2030 zostało wydane 20 kwietnia 2023. Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji, była dostępna od dnia 26 kwietnia 2023 r:

 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy,
 • na stronie internetowej gminy https://sobolew.nowoczesnyurzad.pl/
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy http://bip.sobolew.pl/

Konsultacje realizowano w następujących formach:

 • pisemnej – poprzez przesłanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 2, pkt 3-6;
 • pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w następujący sposób:
 1. w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
 2. pocztą na adres Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew (decyduje data wpływu do Urzędu),
 3. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sobolew@sobolew.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Sobolew ePUAP: /ugsobolew/SkrytkaESP – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
 4. ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1,
  08-460 Sobolew, pokój nr 23.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji był Wydział Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Gminy Sobolew ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, tel.: /25/ 68 25 023 e-mail: sobolew@sobolew.pl

 

 • Przebieg i podsumowanie konsultacji społecznych

W ramach konsultacji społecznych wpłynęły uwagi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (WA.RZP.610.21.2023.LS) obejmujące kwestie dotyczące gospodarki wodnej i ich ujęcia w projekcie Strategii. PGW Wody Polskie postulowały włączenie do Strategii odniesienia do dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne (Dz.U.2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), uwzględnienie zagadnień dotyczących wdrożenia i przestrzegania Dobrej Praktyki Rolniczej  i działań mających ma celu zwiększenie retencji wodnej na terenach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych. PGW postuluje także dodanie do działań przewidzianych w Strategii aktualizacji programu ochrony środowiska pod kątem poprawy efektywności dotyczącej ograniczania dopływu zanieczyszczeń do JCWP na terenie Gminy. Zwrócono także uwagę na drobne niespójności informacyjne w odniesieniu do uchwały na mocy której utworzony został Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, stan wód Zlewni Korytka oraz zaproponowano dodanie informacji o położeniu Gminy na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska oraz GZWP nr 2151 Subniecka Warszawska – część centralna.

Wszystkie powyższe uwagi zostały uwzględnione.

Od pozostałych podmiotów nie było uwag.

Informacja dodatkowa:

W związku z nowymi uregulowaniami wynikającymi ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym, wystąpiono do Zarządu Województwa Mazowieckiego o wydanie opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030 w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Gmina Sobolew wysłała projekt Strategii do Zarządu Województwa Mazowieckiego pismo sygn. OA.061.1.2023

 

Załącznik:

Projekt strategii po konsultacjach społecznych.

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego