Uchwały

  1. UCHWAŁA NR XXVII/222/2021 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, ustalenia wysokości stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  2. UCHWAŁA NR XVII/139/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  3. UCHWAŁA NR XX/154/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sobolew.
  4. UCHWAŁA NR XX/155/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwała Nr LV/409/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew
  6. Uchwała Nr LV/410/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego