Bez kategorii

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Czym jest program współpracy?

Roczny Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań do realizacje przez organizacje pozarządowe. Program wskazuje również jakie zadanie publiczne w danym roku samorząd określa jako priorytetowe.

Kiedy trwają konsultacje?

Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca 2022.

Czego dotyczą konsultacje?

  • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji, tylko pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.
  • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Wypełnij i przekaż formularz konsultacyjny do 20 lipca na jeden z wymienionych sposobów:

   Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych

   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

   ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa

   z dopiskiem „Program współpracy 2023”

Masz jakieś pytania?

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu 
i Inicjatyw Społecznych. Napisz mail na dialog@mazovia.p

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego