Gmina

Wyniki konsultacji

Sobolew, dnia 18 października 2022 r.

 

WYNIKI KONSULTACJI

Projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  1. Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”
  2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Termin przeprowadzenia konsultacji:09.2022 r. – 14.10.2022 r.
  4. Forma konsultacji: formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu https://sobolew.nowoczesnyurzad.pl z zakładki „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.
  5. Wyniki konsultacji: W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r., wobec powyższego odstąpiono od sporządzenia zestawienia opinii i uwag wraz z uzasadnieniem.

(-) Wójt Gminy Sobolew

Maciej Błachnio

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego