Wzory wniosków

Nazwa usługiDokument do pobrania
Referat Organizacyjno-Administracyjny
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownikaWniosek
Oświadczenie o kosztachOświadczenie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisFormularz
Zaświadczenie o pomocy de minimisZaświadczenie
Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania młodocianego pracownikaOświadczenie
Oświadczenie wnioskodawcy, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem  po 30 czerwca 2014 r.Oświadczenie
Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis / de minimis w rolnictwie lub rybołówstwieOświadczenie
Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowegoZawiadomienie
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowegoZawiadomienie
Oświadczenie składane przez przedsiębiorcęOświadczenie
Oświadczenie składane przez rolnikaOświadczenie
Oświadczenie pomoc publiczna – przedsiębiorca, rolnik, rybakOświadczenie
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychWniosek
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychWniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowychWniosek
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok     Oświadczenie
Wniosek o wydanie zaświadczeniaWniosek
Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychWniosek
Referat Oświaty
Wniosek o powierzenie dowozu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności  do szkoły
Wniosek
Rozliczenie kosztów przewozuRozliczenie
Referat Finansów i Budżetu
Podatek od nieruchomościwzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości /IN-1/ wraz z załącznikami
wzór deklaracji  w sprawie podatku od nieruchomości  /DN-1/ wraz z załącznikami
Podatek rolnywzór informacji o gruntach /IR-1/ wraz z załącznikami
wzór deklaracji na podatek rolny /DR-1/ wraz z załącznikami
Podatek leśnywzór informacji o lasach  /IL-1/ wraz z załącznikami
wzór deklaracji na podatek leśny /DL-1/ wraz z załącznikami
Podatek transportowyformularz DT-1 wersja do wydruku
formularz DT-1 wersja interaktywna
załącznik do formularza DT-1/A
załącznik do formularza DT-1/A – interaktywny
Zaświadczenie w sprawach podatkowychWniosek
Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntówWniosek
zał. 1 do wniosku
Ulga inwestycyjnaWniosek
zał. 1 do wniosku
zał. 2 do wniosku
zał. 3 do wniosku
Referat Gospodarki Komunalnej
Wniosek o wydanie warunków na przyłączenie do sieci

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody z sieci wodociągowej, odbioru ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej
Wniosek

Wniosek
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków – odbiorca indywidualnyWniosek
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków – osoba prawna/instytucja/przedsiębiorcaWniosek
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDeklaracja
Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Zagospodarowanie przestrzenne
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowyWniosek
Załącznik do Wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy RODOZałącznik
Wniosek o wydanie wypisy i wyrysu z planu miejscowegoWniosek
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacjaWniosek
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacjaWniosek
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji oraz decyzje o warunkach zabudowy dla zalesieniaWniosek
Klauzula informacyjna RODO do wnioskówKlauzula
Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami
Wniosek o ustalenie numeru porządkowegoWniosek
Wniosek o wydaniu zaświadczenia o numerze porządkowymWniosek
Wniosek o wydanie wykonania zjazdu indywidualnego/publicznegoWniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi publicznej/wewnętrznej obiektów lub urządzeńWniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/wewnętrznej w celu prowadzenia robótWniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/wewnętrznej w celu umieszczenia obiektów lub urządzeńWniosek
Zgłoszenie o zakończeniu robót i zgłoszeni odbioru pasa drogowegoZgłoszenie
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomościWniosek
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomościWniosek
Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości w trybie art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości – niezależnie od ustaleń planu miejscowego bądź decyzji o warunkach zabudowyWniosek
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomościWniosek
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołaniaOświadczenie
PełnomocnictwoPełnomocnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczeniaWniosek
Ochrony Środowiska
Wniosek o utylizację wyrobów zawierających azbestWniosek
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewówWniosek
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzewZgłoszenie
Informacja o termomodernizacjiInformacja
Informacja o wymianie źródła ciepłaInformacja
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokale mieszkalneDeklaracja
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalneDeklaracja
Klauzula informacyjnaKlauzula
Urząd Stanu Cywilnego1. Odpis aktu stanu cywilnego – informacje o dokumencie
2. Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym
3. Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 
4. Zrób zdjęcie (fotokopię) papierowego aktu stanu cywilnego
5. Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego – materiały promocyjne
Wniosek o akt stanu cywilnegoWniosek
Wniosek o akty stanu cywilnego – zbiorowyWniosek
Dowody osobiste
Informacje jak uzyskać dowód osobisty

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego