Gmina

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.571) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. w terminie do 23 stycznia 2024 r.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży.
  3. Wyłączeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w powyższym konkursie na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie).
  4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.
  5. Wójt Gminy Sobolew zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej.
  6. Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: mariola.kepka@sobolew.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew w terminie do 23 stycznia 2024 r.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego