Gmina

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.
1.    Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz.1327, z poźn. m. ) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r., w terminie do 27 stycznia 2023 r.
2.    Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży.
3.    Wyłączeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w powyższym konkursie na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie).
4.    Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.
5.    Wójt Gminy Sobolew zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej.
6. Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: mariola.kepka@sobolew.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew w terminie do 27 stycznia 2023 r.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego