Gmina

ZAPROSZENIE NA LI SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LI SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 GRUDNIA 2022 R. (PIĄTEK) O GODZ. 14:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XLVIII sesji odbytej w dniu 24 listopada 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLIX sesji odbytej w dniu 6 grudnia 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z L sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2022 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 8. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych i schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych na terenie gminy Sobolew przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2023-2027.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2023.
 18. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego