Gmina

ZAPROSZENIE NA LII SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LII SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03 MARCA 2023 R. (PIĄTEK) O GODZ. 14:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z LI sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 7. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat nowej  perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych i schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 9. Podjęcie uchwała w sprawie utworzenia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sobolew na lata 2023 – 2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub  żywności.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, poniesionych w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Sobolew w 2023 roku”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Przyłęk.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie Gminy Sobolew.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobolew, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2023-2027.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na rok 2023.
 22. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego