Gmina

ZAPROSZENIE NA LIII SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LIII SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2023 R. (CZWARTEK) O GODZ. 14:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z LII sesji odbytej w dniu 3 marca 2023 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2023 roku”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie Gminy Sobolew.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej w Gończycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat – w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2023-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na rok 2023.
 16. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego