Gmina

ZAPROSZENIE NA LIV SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LIV SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 CZERWCA 2023 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 15:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z LIII sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2023 r.
 4. Wręczenie medali rodzicom „Za zasługi dla obronności kraju”.
 5. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 8. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Sobolew za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sobolew z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Sobolew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobolewie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2023-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2023 rok.
 16. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego