Gmina

ZAPROSZENIE NA LVII SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LVII SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LISTOPADA 2023 R. (PIĄTEK) O GODZ. 14:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z LVI sesji odbytej w dniu 15 września 2023 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2024 r.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Sobolew w zakresie wykonywania prac społecznie  użytecznych na 2024 rok”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, poniesionych w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024 – 2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących  na  terenie Gminy Sobolew.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sobolew i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury p.n. „Gminny Dom Kultury w Sobolewie” na „Gminny Ośrodek Kultury w Sobolewie” oraz nadanie jej nowego statutu.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2023-2027.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2023 rok.
 26. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad.         

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego