Bez kategorii

ZAPROSZENIE NA LVIII SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LVIII SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 GRUDNIA 2023 R. (CZWARTEK) O GODZ. 12:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z LVII sesji odbytej w dniu 24 listopada 2023 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w  Sobolewie na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Sobolew będzie przysługiwała dieta oraz określenia wysokości tej diety.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2023-2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2024-2028.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych na terenie gminy Sobolew przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej w Sobolewie.
 19. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.    

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego