Gmina

ZAPROSZENIE NA LX SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA LX SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 MARCA 2024 R. (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 15:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z LVIII sesji odbytej w dniu 28 grudnia  2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z LIX sesji odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew – część A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2024 roku”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych, których organizatorem jest Gminy Sobolew.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2024-2028.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2024 rok.
 17. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego