Gmina

ZAPROSZENIE NA XL SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zaprasza na XL Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 16:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie

Sobolew, dnia 20 kwietnia 2022 r.

OA.0002.40.2022

                                       Pan/Pani

                                                          Mieszkańcy Gminy

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) uwzględniając wniosek Wójta Gminy Sobolew, z dnia 20 kwietnia 2022 r., Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zwołuje XL Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 16:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego