Gmina

ZAPROSZENIE NA XLII SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zaprasza na XLII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIX sesji odbytej w dniu 17 marca 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XL sesji odbytej w dniu 22 kwietnia 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z XLI sesji odbytej w dniu 20 maja 2022 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 8. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 9. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Sobolew za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sobolew z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul.  Milanowskiej i Poprzecznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobolew na rok szkolny 2022/2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sobolew na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobolew, na nieruchomość gruntową stanowiącej własność osoby fizycznej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Sobolew – w drodze bezprzetargowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
 23. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego