Gmina

ZAPROSZENIE NA XLIV SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zaprasza na XLIV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 02 września 2022 r. (piątek) o godz. 15:30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Publicznym Żłobku utworzonym i prowadzonym przez Gminę Sobolew oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych– w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece”.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego