Gmina

ZAPROSZENIE NA XLV SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zaprasza na XLV Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XLII sesji odbytej w dniu 4 lipca 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLIII sesji odbytej w dniu 15 lipca 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z XLIV sesji odbytej w dniu 2 września 2022 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych Gminy Sobolew oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobolew za 2021 r.
 9. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze umowy darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie realizacji zadania: Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie powiatu garwolińskiego – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W w miejscowości Sokół.
 17. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego