Gmina

ZAPROSZENIE NA XLVIII SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W SOBOLEWIE ZAPRASZA NA XLVIII SESJĘ RADY GMINY, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LISTOPADA 2022 R. (CZWARTEK) O GODZ. 15:00, W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W SOBOLEWIE

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XLV sesji odbytej w dniu 30 września 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLVI sesji odbytej w dniu 17 października 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu obrad z XLVII sesji odbytej w dniu 04 listopada 2022 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 8. Wystąpienie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.
 9. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Sobolew w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych i schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na cele jednorazowego przewozu o którym mowa w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na  terenie Gminy Sobolew.
 20. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sobolew, na nieruchomość gruntową stanowiącej własność osoby fizycznej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
 23. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

(-) Mirosław Owczarczyk

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego