Gmina

ZAPROSZENIE NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVII sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVIII sesji odbytej w dniu 26 stycznia 2022 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z jego działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Informacja z działalności Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie przewodniczących stałych Komisji Rady z działalności międzysesyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew w 2022 roku”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (działki nr: 3027/24, 3027/30)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (działka nr 2457/4)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (działka nr 2292/4)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (działka nr 2295/8)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (działka nr 3253/8)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (działki nr: 410/55, 410/64)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny – niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (działka nr 2433/3)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych– w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na lata 2022 – 2025 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orazszczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od  opłat, jak również trybu ich pobierania.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia  ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sobolew na  lata  2022-2024.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2022-2027.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2022 rok.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację Systemu Monitoringu Położniczego.
 28. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad.                           

Sesja odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego