Gmina

ZAPROSZENIE NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY SOBOLEW

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) uwzględniając wniosek Radnych Rady Gminy Sobolew, z dnia 20 stycznia 2022 r., Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie zwołuje XXXVIII Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, mogących gromadzić dochody na wydzielonym rachunku; źródeł i przeznaczenia tych dochodów; sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych; dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonych na terenie gminy Sobolew przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.
  5. Pożegnanie długoletniego Kierownika Posterunku Policji w Sobolewie.
  6. Zamknięcie obrad.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego